Manja slova Veća slova RSS 

U Službi za opšte i kadrovske poslove vrše se poslovi koji se odnose na praćenje I primjenu propisa iz radnih odnosa; razvoj ljudskih resursa; pripremu opštih I pojedinačnih akta za ostvarivanje prava iz radnih odnosa službenika i namještenika; izradu rasporednih rješenja službenika i namještenika Uprave; planiranje stručnog usavršavanja službenika i namještenika Uprave; objedinjavanje programa i izvještaja o radu organizacionih jedinica Uprave; pripremu akta o organizaciji i sistematizaciji; vođenje i ažuriranje kadrovskog informacionog sistema (KIS), vođenje i ažuriranje stambene evidencije zaposlenih u Upravi,;postupanje po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama; organizovanje i sprovođenje mjera zaštite tajnih podataka; prijem, evidentiranje i otpremanje akata, čuvanje predmeta, akata i drugog materijala i arhiviranje i čuvanje arhiviranih predmeta, vođenje osnovnih i pomoćnih evidencija, poslovi kurira-vozača za potrebe drugih državnih organa (kancelarijsko poslovanje).