Manja slova Veća slova RSSU Sektoru za upravljanje i zaštitu državne imovine vrše se poslovi koji se odnosena: upravljanje i zaštitu državne imovine; brigu o imovini koja po sili zakona postaje državna imovina; staranje o namjenskom korišćenju državne imovine; zakonito I ekonomično upravljanje i korišćenje poslovnih prostora evidentiranih kao državna imovina; održavanje službenih stanova evidentiranih kao državna imovina; opremanje službenih stanova; vršenje naplate zakupa; održavanje i opremanje stambenih fondova iz kvote službenih stanova Crne Gore, davanje na korišćenje, zakup, prodaja državne imovine, raspoređivanje i davanje na korišćenje poslovne prostorije, poslove vazane za zakup državne imovine, garaža i garažnih mjesta, davanje u zakup ili otuđenje zemljišta,

izrada tehničkih izvještaja o stanju na zgradama u državnoj svojini, izrada planova poslovnih zgrada i službenih prostorija radi sprovođenja postupka raspoređivanja na korišćenje po zahtjevima državnih organa i organizacija, primopredaju imovine, preuzimanje nepokretnih i pokretnih stvari stečenih naplatom poreskog duga imovinom poreskih dužnika, postupku stečaja ili po drugom zakonskom osnovu kada imovina po sili zakona postaje državna imovina, davanja u zakup zemljišta i objekata ili djelova objekata na graničnim prelazima, investiciono i tekuće održavanje objekata državnih organa,

reprezentativnih objekata državnih organa i diplomatsko konzularnih predstavništava Crne Gore u inostranstvu; adaptaciju poslovnih prostora u državnoj svojini Crne Gore kao i objekata za reprezentaciju; organizovanje i ugovaranje izrade investiciono-tekuće dokumentacije za poslove investicija; stručni nadzor nad ugovorenim radovima sa svim pripremnim i završnim radovima tekuće održavanje objekata Crne Gore sa svim instalacijama ( vodovod, kanalizacija, elektro instalacije, građevinsko-zanatski I sl.poslovi); održavanje sistema centralnog grijanja, sistema rashlađivanja, sistema za dojavu požara, PTT uređaja, radioaktivnih gromobrana i sl; ugovaranje i sprovođenje poslova sa privrednim društvima za određene vrste poslova; održavanje zelenih površina; održavanje inventara, preduzimanje i predlaganje upravnih mjera i radnji za koje je

Uprava ovlašćena.


Organizacija sektora:

a)  Odsjek za korišćenje i upravljanje državnom imovinom

b) Odsjek za investiciono i tekuće održavanje.