Manja slova Veća slova RSSSlužba za javne nabavke vrši poslove uprave koji se odnose na:praćenje i primjenu zakonskih propisa iz oblasti javnih nabavki;pripremu plana i izmjene i dopune plana javnih nabavki; objedinjavanje javnih nabavki robe i usluga za potrebe organa državne uprave i državnih fondova;vođenje postupaka javnih nabavki u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima; pripremu teksta odluke o pokretanju postupka javne nabavke;objavljivanje na zvaničnom portalu javnih nabavki tenderske dokumentacije za sprovođenje otvorenog postupka, prve faze ograničenog postupka, prve faze pregovaračkog postupka sa prethodnim objavljivanjem poziva za javno nadmetanje i konkursa i davanje pojašnjenja;oglašavanje i obavještavanje o postupku javne nabavke u jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje i distribuira na cijeloj teritoriji Crne Gore, i koji je dostupan na internetu;pripremu dokumentacije i sprovođenje postupaka nabavke male vrijednosti i hitne nabavke;koordiniranje i nadzor nad zakonitošću teksta i zahtjeva tenderske dokumentacije sa instrukcijama za postupanje;izdavanje zainteresovanim licima dijela tenderske dokumentacije, koji sadrži tajne podatke, a u skladu sa propisima koji uređuju tajnost podataka;vršenje stručnih i administrativnih poslova u realizaciji postupka javne nabavke;saradnju sa nadležnim organima i službama za koje se vrši nabavka sve do okončanja postupka;izradu nacrta ugovora o javnim nabavkama;obavljanje upravnih i drugih stručnih poslova za potrebe postupka javne nabavke i za potrebe Službe;čuvanje dokumentacije javnih nabavki;vođenje evidencije javnih nabavki, pripremu i dostavljanje izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki;saradnju sa ostalim organima državne uprave i državnih fondova u cilju postizanja planom definisane dinamike realizacije plana javne nabavke i poslove stručnog savjetovanja istih;vrši stručno administrativne poslove u realizaciji postupka javne nabavke i druge poslove po nalogu starješine organa.